Ystävyyden Majatalo

Yhdistyksen säännöt

1. Nimi, kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kohtaaminen ry. Sen kotipaikka on Salo.

2. Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa vieraanvaraisuutta riippumatta uskonnosta, seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta tai maailmankatsomuksesta, edistämällä kohtaavaa dialogia, ehkäisemällä syrjäytymistä, hylkäämistä ja väkivaltaa kaikissa muodoissaan Jeesuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Tarjoaa toipumispaikkaa hengellistä, henkistä, fyysistä tai taloudellista väkivaltaa kokeneille.
 2. Järjestää kasvun ja kohtaamisen kursseja osallistujien maksukyvystä riippumatta.
 3. Tarjoaa syrjäytymisvaarassa oleville mahdollisuuden kerätä sosiaalista pääomaa harjoittelemalla arjen selviytymis- ja vuorovaikutustaitoja yhteisöllisen vertaistuen avulla.
 4. Edistää uusien yhteisöjen perustamista ja rakentumista tarjoamalla kokemusasiantuntijuutta ja tukemalla yhteisöelämästä kiinnostuneiden verkostoitumista.
 5. Edistää eri maailmankatsomusten ja uskontojen rajoja ylittäviä keskusteluja.
 6. Järjestää juhlia, kokouksia ja vapaita yhteen tulemisen tilaisuuksia, joissa on mahdollista harjoitella sosiaalisia taitoja ja verkostoitua.

3. Toiminnan rahoittaminen

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä ja rahankeräystä sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa toimintaan osallistuville.

4. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

5. Jäsenen erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava maaliskuun 15. päivään mennessä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa niistä lausunto kahden viikon kuluessa.

9. Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään maalis-huhtikuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
 4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 6§:n asettamissa rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet.
 7. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat (2+2).
 8. Käsitellään muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse yhdistyksen jäsenille ja julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen jäsen saa yhdistyksen kokouksessa valtakirjalla edustaa korkeintaan kolmea (3) äänivaltaista yhdistyksen jäsentä

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta vaaditaan, että ehdotusta on yhdistyksen kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (⅘) äänten enemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat siirrettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:n mainitsemaan tarkoitukseen.

Tapahtuma­kalenteriKurssit ja juhlat koko vuodelle

Uhriutumisen kulttuuri
- Valta ja vastuu -
Tutustu ja tilaa majatalon isännän uutuuskirja!