Ystävyyden Majatalo

Yhdistyksen säännöt

1.Nimi, kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kohtaaminen ry. Sen kotipaikka on Salo.

2. Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa hyvinvointia edistävää vieraanvaraisuutta riippumatta uskonnosta, seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta tai maailmankatsomuksesta, edistämällä kohtaavaa dialogia, ehkäisemällä syrjäytymistä, hylkäämistä ja väkivaltaa kaikissa muodoissaan Jeesuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Tarjoaa terapeuttista toipumispaikkaa hengellistä, henkistä, fyysistä tai taloudellista väkivaltaa kokeneille.
  2. Järjestää itsen ja toisen kohtaamisen kursseja ja retriittejä osallistujien maksukyvystä riippumatta.
  3. Tarjoaa ryhmä- ja yksilöterapian avulla syrjäytymisvaarassa oleville mahdollisuuden kerätä sosiaalista pääomaa harjoittelemalla arjen selviytymis- ja vuorovaikutustaitoja yhteisöllisen vertaistuen avulla.
  4. Edistää uusien yhteisöjen perustamista ja rakentumista tarjoamalla kokemusasiantuntijuutta ja tukemalla yhteisöelämästä kiinnostuneiden verkostoitumista.
  5. Edistää eri maailmankatsomusten ja uskontojen rajoja ylittäviä keskusteluja.
  6. Järjestää juhlia, kokouksia ja vapaita yhteen tulemisen tilaisuuksia, joissa täällä toipujilla on mahdollista harjoitella erimuotoista asiakaspalvelua, sosiaalisia taitoja ja verkostoitua.
  7. Yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi tarjoamme puitteet muille toimijoille järjestää kursseja, juhlia ja tapahtumia.

3. Toiminnan rahoittaminen

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä ja rahankeräystä sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa toimintaan osallistuville.

4. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

5. Jäsenen erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava maaliskuun 15. päivään mennessä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa niistä lausunto kahden viikon kuluessa. 

9. Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti- toukokuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

Käsitellään muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat, tai jäsenten vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

Päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan, sekä sihteerin palkkioista.

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

Valitaan hallituksen jäsenet.

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta.

Käsitellään muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat, tai jäsenten vähintään  kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai muulla sähköisellä sovelluksella yhdistyksen jäsenille ja julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen jäsen saa yhdistyksen kokouksessa valtakirjalla edustaa korkeintaan kolmea (3) äänivaltaista yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etänä sellaisen sähköisen sovelluksen välityksellä, jossa henkilöllisyyden voi tunnistaa (videokuva + ääni).

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta vaaditaan, että ehdotusta on yhdistyksen kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (⅘) äänten enemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat siirrettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:n mainitsemaan tarkoitukseen.

Tapahtuma­kalenteriKurssit ja juhlat koko vuodelle


Lahjoita helposti MobilePayllä

Voit lahjoittaa myös tilisiirrolla, katso tästä.


Mestari Eckhart ja Eckhart Tolle
- Arjen hengellisyyttä etsimässä -Tutustu ja tilaa majatalon isännän uutuuskirja!